Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

ZARZĄDZANIE

Studia na kierunku Zarządzanie  oferują studentom  możliwość zdobycia szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości oraz problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji. Studia przygotowują do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk. W czasie toku nauki student zdobywa umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi oraz wykorzystywania informacyjnych zasobów organizacji. Studenci poznają zasady zarządzania procesami i projektami w organizacjach gospodarczych oraz publicznych. Doskonalą także techniki i metody zarządzania usprawniające funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego.


zarządzanie

Kariera zawodowa Absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty analityka i menedżera w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej, agencjach konsultingowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada także wiedzę niezbędną do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Potrafi podejmować skuteczne dla firmy decyzje, kierować zespołami pracowniczymi oraz prowadzić negocjacje. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk wysoko cenionych specjalistów.

Na kierunku ZARZĄDZANIE wyodrębniono dwie specjalności

Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu (FiRwZ)

W ramach specjalności do wyboru są następujące specjalizacje:Zarządzanie organizacjami

W ramach specjalności do wyboru są następujące specjalizacje:


Zarządzanie przedsiębiorstwem

Współczesne przedsiębiorstwo działa w bardzo złożonym, zmiennym a jednocześnie konkurencyjnym otoczeniu. W tych warunkach pojawia się zapotrzebowanie na nowy typ menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu, zdolnego pracować na różnych szczeblach struktury i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

Specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem pozwala zdobyć umiejętność efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi, w wymiarze strategicznym i operacyjnym, dla realizacji celów organizacji. Uzyskana wiedza pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów i realizację postawionych zadań w powiązaniu z indywidualną sytuacją przedsiębiorstwa.

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Specjalizacja zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami związana jest ze specyfiką funkcjonowania i zarzadzania tą grupą przedsiębiorstw. Sektor MSP odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym, w tym szczególnie w skali lokalnej. Mimo tego małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na swojej drodze szereg barier i ograniczeń. W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę na temat tego, jak zarządzać małym i średnim przedsiębiorstwem w zmiennym i bardzo konkurencyjnym otoczeniu dla osiągnięcia celów rozwojowych.

Dodatkowo część zajęć poświęcona jest grupie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. Zarządzanie tymi przedsiębiorstwami wymaga uwzględnienia dodatkowych elementów takich jak np. zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do członków rodziny oraz w odniesieniu do pracowników zewnętrznych, czy zarządzanie procesami sukcesji.

Zarządzanie personelem w organizacjach

W ramach specjalizacji zarządzanie personelem w organizacjach studenci zdobywają wiedzę merytoryczno-empiryczną w zakresie specyfiki zarządzania personelem w organizacjach. Nabywają umiejętności praktyczne związane min. z: planowaniem zatrudnienia, prowadzeniem rekrutacji i selekcji personelu, opracowywaniem i realizacją systemów ocen, systemów szkoleń, czy budowaniem systemów wynagradzania i motywowania.

Absolwenci pozyskują również umiejętność wykorzystywania metod, technik i narzędzi zarządzania personelem oraz umiejętność wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy. Potrafią rozpoznawać i diagnozować personalne, kulturowe i organizacyjne problemy towarzyszące zarządzaniu personelem w warunkach zmian. Absolwenci specjalizacji są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach zarówno menedżerskich, jak i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji. Z powodzeniem mogą też wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, czy też podejmować własną działalność gospodarczą.

W ramach specjalności zarządzanie organizacjami prowadzone są zróżnicowane przedmioty:
  • specjalnościowe, takie np.: metody i techniki zarządzania, zarządzanie innowacjami, rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania;
  • specjalizacyjne, takie jak np.: kompetencje menedżera, fuzje i przejęcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo rodzinne, strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP, procesy rozwoju personelu w organizacji, motywowanie i wynagradzanie personelu.
Promotor prac dyplomowych:

w zakresie specjalizacji Zarządzanie przedsiębiorstwem i Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Dr Aleksy Banasiak - adiunkt w Katedrze Zarządzania Społecznej Akademii Nauk oraz w Zakładzie Zarządzania, Marketingu i Logistyki w Wydziale Zamiejscowym SAN w Brodnicy. Specjalizuje się w problematyce restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw oraz zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada szereg publikacji z tego zakresu.

W pracy badawczej i dydaktycznej wykorzystuje bogate doświadczenie praktyczne, zdobyte w trakcie kierowania dużymi przedsiębiorstwami oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek. Przeprowadził m. in. udaną restrukturyzację i prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego PZF Cefarm Łódź. Promotor ok. 300 prac magisterskich i licencjackich dla specjalizacji zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w ramach specjalności zarządzanie organizacjami.

Promotor prac dyplomowych:

w zakresie specjalizacji Zarządzanie personelem w organizacjach i zarządzanie przedsiębiorstwem

Dr Barbara Kamińska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Od 2006 r. wykładowca SAN, od roku 2010 Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy. Od wielu lat związana z praktyką gospodarczą (doradca i konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, trener licznych szkoleń). Promotor ponad 170 prac licencjackich i magisterskich w zakresie specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie organizacjami. Autor i współautor ponad 40 publikacji w języku polskim i angielskim w zakresie zarządzania wiedzą, zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze MSP. Główne obszary działalności naukowo-badawczej to w szczególności: motywowanie pracowników, rozwój kompetencji, zarządzanie wiedzą spersonalizowaną itp.

Zarządzanie logistyczne

Profil Zarządzanie o specjalizacji Zarządzanie Logistyczne umożliwia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Studenci zapoznają się z istotą zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, zasadami ich działalności logistycznej, metodami sterowania przepływani informacji oraz logistycznej obsługi klienta.

Nauka ukierunkowana jest na kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywnych zdolności analitycznych i decyzyjnych w dziedzinie logistyki. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centr logistycznych, zaopatrzenia i magazynowania. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie zarządzania logistycznego wynika z dynamicznego rozwoju branży TSL – Transport-Spedycja-Logistyka i konieczności podejmowania działań logistycznych przez przedsiębiorstwa. Niezbędne staje się zatem poznanie dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstwa, a zwłaszcza operacyjnego sterowania procesami logistycznymi.

Specjalizacja „Zarządzanie logistyczne” na Wydziale Zamiejscowym w Brodnicy jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny.
  • specjalnościowe, takie jak np.: podstawy logistyki, zarządzanie controllingowe w logistyce, rachunek kosztów działań logistycznych, systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym, zarządzanie łańcuchami dostaw, infrastruktura logistyczna;
  • specjalizacyjne, takie jak np.: logistyka zaopatrzenia, zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, logistyka zwrotna, logistyczna obsługa klienta, logistyczne zarządzanie transportem, systemy transportowe, strategie logistyki, ekonomika transportu krajowego i międzynarodowego, zarządzanie jakością procesów logistycznych, projektowanie sieci logistycznych.

Spośród w/w przedmiotów studenci mogą wybrać 1 wykład w sem. V i 1 w sem. VI. Studenci uczestniczą w seminariach dyplomowych odbywających się w sem. V i VI.

Promotorzy prac dyplomowych:

w zakresie specjalizacji Zarządzanie logistyczne

Dr Danuta Janczewska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w katedrze Marketingu i Logistyki, SAN w Łodzi. Specjalizuje się w problematyce zarządzania logistycznego, marketingu, zarządzania systemami jakości. Dorobek naukowy obejmuje ponad 90 publikacji, udział w badaniach KBN oraz Instytutu EEDRI, wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Doświadczenie zawodowe w przemyśle, menedżer przedsiębiorstw produkcyjnych, problematyka marketingu, logistyki, audytor systemów zarządzania jakością. Doświadczenie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej: wykłady i zajęcia dydaktyczne m. in. na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Promotor dyplomów z dziedziny marketingu, logistyki, zarządzania jakością.

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Wśród wielu nowych procesów i zjawisk, z którymi spotykamy się w codziennym funkcjonowaniu w wymiarze osobowym, społecznym i działania organizacji, problematyka bezpieczeństwa, zagrożeń inbsp;zarządzania kryzysowego zyskuje coraz większe znaczenie. Bezpieczeństwo – choć różnie określane i pojmowane – stanowi jedną z najwyżej cenionych wartości zarówno przez jednostki, jak i narody oraz organizacje.

W chwili obecnej rynek pracy w Polsce odczuwa bardzo wyraźny brak wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu operacyjnego zarządzania bezpieczeństwem narodowym, którego rola wzrasta w związku z narastaniem coraz powszechniejszej świadomości o występujących zagrożeniach we wszystkich obszarach, począwszy od skali lokalnej, a na globalnej skończywszy. W działaniach z tego zakresu niezwykle ważna jest, jak również wymagana – zaawansowana wiedza związana z organizowaniem postępowań wspomagających bezpieczeństwo narodowe. Oprócz wiedzy nabytej w ramach kierunku Zarządzanie, w ramach specjalizacji Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym studenci wzbogacą wiedzę praktyczną w oparciu o wykłady, ćwiczenia prowadzone przez praktyków, w tym funkcjonariuszy Policji i Wojska oraz innych służb mundurowych.

Absolwenci specjalności zarządzanie w bezpieczeństwie narodowym, obok kanonu wiedzy przewidzianej dla kierunku Zarządzanie, posiadają znaczny zasób wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu zasad działań w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, umożliwiającego efektywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, jak również społeczności lokalnych. Ponadto poznają szerszy kontekst bezpieczeństwa narodowego, związany z procesami globalizacji, a także uwarunkowania prawne.

Absolwent specjalności będzie posiadał umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowania tego typu działań w funkcjonalnych komórkach podmiotów gospodarczych i społecznościach lokalnych. Umiejętności te wsparte szeroką wiedzą z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi powinny umożliwić podejmowanie i uzasadnianie decyzji, związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania bezpieczeństwem narodowym.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno – politycznym i gospodarczym. Posiadanie, bowiem wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem jest niezbędne każdemu nowoczesnemu menedżerowi bez względu na to, czy funkcjonuje on w sektorze publicznym, czy biznesowym. Z punktu widzenia rynku pracy, na którym zlokalizowany jest Wydział Zamiejscowy tego rodzaju umiejętności mogą wpływać na podwyższenie pozycji konkurencyjnej absolwenta, ubiegającego się o pracę.

Spośród przedmiotów do wyboru studenci będą obowiązani wybrać 1 wykład w semestrze IV i po 1 wykładzie w sem. V i VI. Ponadto zgodnie z dokonanym wyborem specjalności słuchacze będą uczestniczyli w seminariach dyplomowych, odbywających się w semestrach V i VI.

W ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym prowadzone są zróżnicowane przedmioty:
  • rozpoznanie zagrożeń, komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, psychologia zagrożeń, zarządzanie zagrożeniami i sytuacje kryzysowe, zapewnienie bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych i ochrona informacji niejawnych.

W zawartościach merytorycznych przedmiotów przewidzianych dla specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym” zachowany zostanie kanon wiedzy dla kierunku Zarządzanie. Uwzględnia on jednak również podstawowe treści wiedzy związanej z bezpieczeństwem narodowym, a zatem absolwenci tego profilu będą mogli stanowić trzon kadry menedżerskiej i administracyjnej, w tym pionów zarządzania kryzysowego.

Promotorzy prac dyplomowych:

w zakresie specjalizacji Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Pracownicy naukowi, w tym byli i obecni pracownicy służb mundurowych.

Ponadto dodatkowo dla studentów wydziału zamiejscowego w Brodnicy oferowany jest profil – Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu. Dla studentów, którzy zdecydują się na studiowanie w ramach profilu przewidziano począwszy od III semestru studiów dodatkowe przedmioty z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwenci profilu poza normalnym dyplomem ukończenia studiów otrzymają dodatkowo Certyfikat, potwierdzający jego ukończenie. Studenci, którzy wybiorą studiowanie w ramach profilu NIE PONOSZĄ Z TEGO TYTUŁU DODATKOWYCH KOSZTÓW.


Promotorzy prac dyplomowych:

W zakresie specjalizacji Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw i Zarządzanie Finansami w Bankowości i Ubezpieczeniach, tematyka prac: Finanse przedsiębiorstwa, Finanse publiczne, Rynek finansowy, Bankowość, Ubezpieczenia.

Dr Paweł Trippner – od 2005r. doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność finanse publiczne. Uczestnik blisko 40 Konferencji Naukowych, redaktor 6 Zeszytów Naukowych, autor ponad 60 artykułów naukowych, w tym 23 artykuły w obszarze Zarządzania finansami przedsiębiorstw, oraz 24 w obszarze Bankowości i Ubezpieczeń.

W zakresie specjalizacji Rachunkowość zarządcza, Sprawozdawczość i Analiza Finansowa, tematyka prac: Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza i controlling, Audyt Dr n. ekon. Andrzej Jackiewicz – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy, Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej w Katedrze Rachunkowości SAN w Łodzi. Były radny i członek Komisji Finansów i Komisji Rewizyjnej w Gminie, przez 10 lat kontroler wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych.

Prowadził działalność gospodarczą – usługi w zakresie edukacji ekonomiczno-księgowej (2000-2007). Od wielu lat powoływaany, jako biegły w sprawach sądowych (biegły spoza listy) dotyczących procesów karnych w sprawach gospodarczych z zakresu rachunkowości. Redaktor naukowy 3 Zeszytów Naukowych, autor wielu artykułów naukowych z zakresu rachunkowości podatkowej, rachunkowości finansowej, zarządczej i audytu. Szczególną uwagę przywiązuje do rzetelnego przygotowania studentów w oparciu o przepisy prawa bilansowego i podatkowego niezbędne w prowadzeniu ksiąg podatkowych w podmiotach gospodarczych i sektora publicznego. Wypromował wielu studentów /absolwentów/, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje w służbach finansowo-księgowych, audycie, kontroli podatkowej itp.

Aby dowiedzieć się więcej o studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie, zapraszamy na www.pao.pl


* Studia z wykorzystaniem metod i technik e-learningowych

Oferta Społecznej Akademii Nauk

        

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu oraz Zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!